ဒီသဒၢဃာ်နအိၣ်ဆိးအကဝီၤ

[အိၣ်လၢဟံၣ်ဒီးမၤစၢၤသးသမူတဖၣ်]

[တၢ်မၤသးနီၢ်နီၢ်ဘၣ်ဃးဒီးနအိၣ်ဆိးကဝီၤအဂ့ၢ်]

ဒ်တၢ်သ့ၣ်ညါညီနုၢ်ဝဲအသိးပှၤ 6ဝဝ ဂၤအကျါ

ပှၤလၢအဘၣ်ဝဲဒၣ် COVID-19 တၢ် ဆါ 2-4 မျး ကယၤ ကသံဝဲ

တၢ်န့ၣ်အခီပညီမ့ၢ်ဝဲပှၤလၢအအိၣ်ဆိးဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤကသံကွံာ်ဝဲဒၣ် ဖဲလၢအမ့ၢ် ဘၣ် ကူဘၣ်ဂာ်ဝဲဒီးတၢ်ဆါဃၢ်အခါ

Six Feet Apart

အိၣ်စီၤစုၤလိာ်သးဃုခီၣ်ယီၢ်
မ့တမ့ၢ်
အယိာ်ကတၢၢ်ဃုခီၣ်ယီၢ်

[နီၢ်နီၢ်တခီ]

ဖျါလီၤဂာ်လၢ ပှၤသူဖံးဖိဒီးပှၤဘီဖံးဖိတဖၣ် အါတက့ၢ်ဘၣ်သံဝဲလၢ COVID-19 တၢ်ဆါခီဖျိလၢတၢ်မၤသးအဂ့ၢ်အါမံၤ, စးထီၣ်လၢကလုာ်တၢ်သူၣ် ထီၣ် ဆီလီၤသး အကျိၤအကျဲဖဲပှၤတဝၢအပူၤဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အတၢ်မၤကျိၤ ကျဲလၢအဒုးအိၣ်ထီၣ်သွံၣ်ဂံၢ် ဆီၣ် အါတၢ်ဆါ, တၢ်ဘီၣ်တလၢတၢ်ဆါဒီးဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိမ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်နီၢ်မးလၢတၢ်ဘၣ်ဒီသဒၢဃာ်နအိၣ်ဆိးအကဝီၤန့ၣ်လီၤ. အိၣ်လၢဟံၣ်ဒီးမၤစၢၤသးသမူတဖၣ်.

ပဝဲကိးဂၤဒဲးပအဲၣ်ဒိးအိၣ်သကိး ဒီးပဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် တပူၤဃီ , ဘၣ်ဆၣ်ပှၤလၢအဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် တၢ်ဆါအ ဃၢ်အါဂၤအတၢ်ဆါပနီၣ်တဖျါဘၣ်အဃိတသ့ၣ်ညါဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တအိၣ်ဒီးတၢ်အပနီၣ်နီတမံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်တဆူၣ်တချ့အပနီၣ်တဖၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိဖဲလၢပှၤအဝဲန့ၣ်မ့ၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်အဖံလၢအအိၣ်ဒီးဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါန့ၣ်, ကဲထီၣ်တၢ် လီၤ ဘၣ် ယိၣ်လၢအဖံအဂီၢ်တုၤဒၣ်လဲာ်လၢတၢ်သံသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ပမူပဒါလၢပဘၣ်ဒီသဒၢဃာ်ဝဲပအိၣ်ဆိးအကဝီၤန့ၣ်လီၤ. ပဝဲကိးဂၤပအိၣ်လၢတၢ်အိၣ်သးတမံၤဃီအပူၤန့ၣ်လီၤ. အိၣ်လၢဟံၣ်ဒ်သိးတၢ်ခဲလၢာ်လၢပအဲၣ်ဒီးပသးအိၣ်တဖၣ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဒီသဒၢဒီးတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်လီၤ ဘၣ်ယိၣ် တဖၣ်ဖဲလၢပပူၤဖျဲးထီၣ်ကွံာ်ဝဲလၢတၢ်ဆါသတြိာ်အံၤအခါန့ၣ်လီၤ. ပဝဲကိးဂၤပမၤတၢ်လၢတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အဂီၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဒ်ပလဲၤခီဖျိတ့ၢ်လံတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်ဖဲအပူၤကွံာ်န့ၢ်ဝဲအသိးပလဲၤခီဖျိဝဲဒၣ်တၢ်အံၤကဘၣ်န့ၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ် လီၤ.

[တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်]

နတအိၣ်ထဲတဂၤဘၣ်. ပပှၤတဝၢအိၣ်ဒီးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်လၢတၢ်မၤစၢၤနၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဒီသဒၢဃာ်နအိၣ်ဆိးအကဝီၤ

[အိၣ်လၢဟံၣ်ဒီးမၤစၢၤသးသမူတဖၣ်]

Rochester, NY